Oavsett valutgången kommer det att finnas en tydlig majoritet för att genomföra utbyggnaden av cykelvägen mellan Återvall och Björkvik inom de närmaste 2-3 åren. Det kommer troligen också att finnas en majoritet i nya fullmäktige som vill förhindra exploatering av åkermarken även om några partier vill väga detta mot andra aspekter. Det är det glädjande besked som arbetsgruppen för en cykelväg mellan Gustavsberg och Björkvik fått efter att ha ställt frågor till samtliga politiska partier i Värmdö.

För två år sedan redovisade en arbetsgrupp bestående av Ingaröbor, med stöd av ett 20-tal föreningar och företag, ett konkret förslag om en sammanhängande cykelväg mellan Gustavsberg och Björkvik. Politikerna reagerade positivt och genomförde snabbt en förstudie som gav stöd åt arbetsgruppens förslag om hur cykelvägen bör anläggas. Men sen har det gått långsamt.
Tekniska nämnden har velat lägga cykelvägen i direkt anslutning till bilvägen även vid Evlinge där åkermark i så fall måste tas i anspråk. Arbetsgruppen anser cykelvägen kan ges en egen linjeföring och en attraktiv gestaltning utan att åkermark ianspråktas eller tryggheten för cyklisterna försämras.
– Vi ser den nyligen färdigställda cykelvägen till Strömma som en förebild, säger Per Kågeson som ingår i arbetsgruppen.

Så vad tycker de olika partierna?
Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar ja på frågan om de vill medverka till att cykelvägen till Björkvik/Björnö kan vara färdig inom 2-3 år. Miljöpartiet tror att det kan ta något längre tid, medan Centern och Vänsterpartiet vill utreda först.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna svarar att de vill medverka till att cykelvägen får en attraktiv utformning och att kommunen så långt möjligt ska undvika exploatering av åkermark eller negativ påverkan på skärgårdslandskapet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samma ambition men menar att intressen av olika slag alltid måste vägas mot varandra.

Miljöpartiet är positivt till anläggande av en enkel ridväg längs cykelvägen på sträckan mellan stallen i Återvall och Evlinge. Socialdemokraterna är också positiva till idén men vill först ta ett samlat grepp på behovet av ridstigar i hela Värmdö. Övriga partier vill utreda frågan innan de tar ställning. Arbetsgruppen bedömer merkostnaden för ridstigen som liten och anser att ryttarnas trygghet är lika viktig som cyklisternas.

– Vi är glada över det positiva stödet för en ridväg mellan Återvall och Evlinge där behovet är som störst och välkomnar alla partier att ta närmare del av vår vårt arbete, säger Eva Bergström i arbetsgruppen samt ordförande Värmdö Hästvägsförening.

Liberalerna har inte direkt besvarat arbetsgruppens frågor men har i allmänna termer svarat att de är positiva till cykel- och ridvägar.

Foto: Per Kågeson